_________________________________________________________ PDF

 

Lp.

Sposoby realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

Tworzenie odpowiednich warunków adaptacyjnych do właściwego zaaklimatyzowania się dzieci w przedszkolu i oddziałach znajdujących się w szkole:

 1. "Czuję się bezpiecznie i dobrze w moim przedszkolu, szkole, grupie –
 • poznanie wszystkich pomieszczeń
 • normy i zasady współżycia w grupie

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele

Wrzesień

2.

Zapewnienie bezpieczeństwa i radości każdemu dziecku:

 1. "Poznajmy się" poznanie dzieci i pracowników gry i zabawy ruchowe, dydaktyczne w sali i w ogrodzie udział rodziców w procesie adaptacji
 2. "Integrujemy się" udział dzieci w zajęciach, zabawach, uroczystościach przedszkolnych integracja z dziećmi z innych oddziałów przedszkolnych. Udział w międzygrupowych olimpiadach, konkursach, uroczystościach prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi, dostosowanymi do indywidualnego rozwoju dzieci.

Dyrektor

Wszystkie nauczycielki

Cały rok

3.

Kontynuowanie Dni polskich autorów ( np. Dzień Brzechwy, Tuwima)

Dyrektor

Wszystkie nauczycielki

Cały rok

4.

Przedstawienia teatralne mające na celu rozwijanie zainteresowań, kreatywności oraz zdolności intelektualnych dzieci

Dyrektor

Wszystkie nauczycielki

Wrzesień,

Grudzień,

Styczeń,

Maj,

Czerwiec

5.

 1. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka:
 • współpraca nauczyciela logopedy z innymi specjalistami
 • wspólnie z logopedą w ramach zajęć warsztatowych opracowanie narzędzi kontroli wymowy dzieci,

założenie zeszytów kontroli wymowy we wszystkich grupach wiekowych,

 1. Współpraca z psychologiem

Poradnia Psychologiczno. -Pedagogiczna,
specjalista logopeda,

specjalista psycholog dziecięcy

Cały rok

6.

Doradztwo dla rodziców poprzez:

 • tablice informacyjne
 • udostępnienie rodzicom ciekawej literatury
 • rozmowy indywidualne

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

7.

  1. Systematyczna aktualizacja Galerii Prac Plastycznych dzieci związanej z tematyką cykliczną
  2. Organizowanie konkursów plastycznych na różne okoliczności.

Dyrektor;

Wszyscy nauczyciele

okresowo

8.

Zapoznanie rodziców z zadaniami rocznego planu pracy:

 • Tworzenie sytuacji oraz wykorzystywanie spontanicznych działań sprzyjających kształtowaniu umiejętności matematyczno- przyrodniczych.
 • Językowej (kształtowanie do nauki czytania i pisania)
 • Społecznych, porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi
 • Kształtowanie umiejętności samoobsługowych, nawyków, higienicznych i kulturalnych
 • Wdrażanie dzici o dbałość i bezpieczeństwo własne i innych
 • Rozwijanie zainteresowań muzyka, sztuką, śpiewem i tańcem
 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń
 • Wdrażać nawyk poszanowania roślin i zwierzat
 • Przybliżyć dzieciom obszar wychowania rodzinnego, patriotycznego i obywatelskiego
 • Wdrażanie zdrowego trybu zycia i sprawności fizycznej dzieci
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne oraz warsztaty
 • Budzenie zainteresowan technicznych

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci w oparciu o literaturę dziecięcą poprzez organizowanie sytuacji sprzyjających aktywnemu kontaktowi z treścią utworu.

Dyrektor

Wszystkie nauczycielki

specjalista

Cały rok

9.

Organizacja Pikniku z udziałem rodziców

Dyrektor

Wszyscy pracownicy

Wrzesień,

czerwiec

10.

Pogłębianie wiedzy merytorycznej nauczycieli poprzez zorganizowanie spotkań rady pedagogicznej na temat:

 • Teorie psychopedagogiczne w służbie praktyki - o ulepszaniu procesu nauczania matematyki.
 • W świecie wartości estetycznych - rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez formy wyrazu artystycznego.

Dyrektor

Wszystkie nauczycielki

Wrzesień

Luty

Czerwiec

11.

Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia

 • Wykorzystywanie sytuacji pozwalających łączyć przyczynę ze skutkiem i oraz przewidywać konsekwencje swoich działań
 • Stosowanie zabaw kształtujących orientację w schemacie ciała oraz przestrzeni
 • Wykorzystywanie rozmaitych narzędzi i przyrządów w trakcie ćwiczeń z zakresu edukacji matematycznej
 • Tworzenie sytuacji pozwalających na grupowanie obiektów w sensowny sposób (klasyfikowanie) i formułowanie uogólnień

Stosowanie w codziennej pracy zadań problemowych- płynne przechodzenie od czynności konkretnych i wyobrażeniowych do operacji abstrakcyjnych i ujęcia symbolicznego

Wszystkie nauczycielki

Cały rok

12.

Organizowanie zajęć dodatkowych: jazada konna , rytmika, zajęcia plastyczne.

Instruktor jazdy konnej

Nauczyciel rytmiki

Nauczyciel plastyki

Cały rok

13.

Zapobieganie zagrożeniom wynikającym z różnych sytuacji życia codziennego.
Prowadzenie cyklu zajęć dotyczących unikania zagrożeń:

 • zapobieganie oparzeniom
 • zapobieganie zatruciom
 • zapobieganie porażeniom prądem
 • unikanie zabaw w niebezpiecznych miejscach
 • unikanie kontaktów z nieznajomymi

zachowanie ostrożności wobec nieznanych roślin i zwierząt

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele

Dwa razy w roku.

14.

Okolicznościowe wyjścia do kina, teatru

Wszyscy nauczyciele

Okazjonalnie

15.

Przygotowanie uroczystości i imprez okolicznościowych z udziałem dzieci i rodziców na terenie przedszkola zgodnych z ich oczekiwaniami: spotkania wigilijne, warsztaty, pogadanki itp.

Wszystkie nauczycielki

Cały rok

16.

Nauczanie poprzez zabawę języka angielskiego

Nauczyciel języka angielskiego.

Codziennie w ciągu roku

17.

Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych:

 • Wykorzystywanie rozmaitych narzędzi i przyrządów w trakcie ćwiczeń z zakresu edukacji matematyczne

Wszystkie nauczycielki

Cały rok

18.

Pogadanka na temat szkodliwości długotrwałego korzystania z komputera i oglądania telewizji

 • Zainteresowanie dzieci urządzeniami technicznymi stosowanymi w sytuacjach życia codziennego, ukazanie sposobów ich działania, próby samodzielnego wykorzystania przyrządów.

Tworzenie różnorodnych konstrukcji przy wykorzystaniu innowacyjnych sposobów, materiałów, nieznanych technik pracy

Wszystkie nauczycielki

Co kwartał

19.

Priorytety polityki oświatowej na 2011/2012

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Dyrektor

Cały rok

20.

Wyposażenie kącików tematycznych o nowe materiały oraz pomoce dydaktyczne pozwalające na swobodne zabawy artystyczne i teatralne

Dyrektor

Cały rok

21.

Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń ekologicznych:

 • Zapoznanie dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla poszczególnych pór roku.
 • Wykorzystywanie sytuacji edukacyjnych w celu wykształcenia u dzieci świadomości przyrodniczej.
 • Tworzenie kalendarzy pogody

Propagowanie wśród dzieci oraz rodziców ekologicznego stylu życia: zbieranie makulatury, baterii, puszek aluminiowych.

Wszystkie nauczycielki

Cały rok

22.

Wyjazdy na basen

Wszystkie nauczycieli

Okazjonalnie

23.

Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt:

 • Cykle zajęć nt. warunków potrzebnych do rozwoju zwierząt i wzrostu roślin
 • Poznawanie charakterystycznych miejsc, zakątków przyrodniczych środowiska lokalnego
 • Cykl zajęć nt. konieczności ochrony przyrody
 • Wystawa plonów jesiennych, wzbogacanie kącików przyrody
 • Udział dzieci w akcji "Sprzątanie świata"
 • Wykorzystywanie zabaw badawczych w procesie wzbudzania aktywności poznawczej

Wszystkie nauczycielki

Okazjonalnie.

24.

Wycieczka z okazji Dnia Dziecka do Wioski Indiańskiej/ ZOO

Dyrektor

Wszystkie nauczycielki

Czerwiec.

25.

Nawiązanie i kontynuowanie współpracy z ważnymi ośrodkami na terenie miasta oraz regionu: , Ośrodek Kultury w Kłodzku , Biblioteka Publiczna.

Wszystkie nauczycielki

Cały rok

26.

Zabawa karnawałowa "Noworoczny bal kostiumowy" z udziałem dzieci z przedszkola „Kubuś Puchatek” z Ząbkowic Śl.

Wszyscy nauczyciele

Styczeń/ luty

27.

Zorganizowanie na terenie przedszkola "Dni otwartych" dla dzieci i rodziców ze środowiska lokalnego.

Dyrektor

Wszyscy nauczycieli

Maj/ czerwiec

28.

Udział w międzyprzedszkolnych i lokalnych olimpiadach konkursach plastycznych i recytatorskich.

Wszyscy nauczyciele

Sporadycznie.

29.

Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci, przestrzeganie przepisów bhp i p.poż oraz przepisów ruchu drogowego:

 • kontrolowanie zabawek i sprzętu pod kątem bezpiecznej zabawy
 • organizowanie zajęć i zabaw z zachowaniem bezpieczeństwa dzieci

wprowadzenie elementów wychowania komunikacyjnego

Dyrektor

Wszyscy pracownicy

Cały rok

30.

 1. Spotkanie z policjantem który poprowadzi pogadankę na temat bezpieczeństwa na drodze.
 2. Wyjście do straży pożarnej w celu zapoznania się z podstawowym wyposażeniem strażaków oraz zadań do nich należących.

Służba mundurowa (Policjant).

Służba mundurowa ( Straż Pożarna)

Wrzesień/ październik

Kwiecień , maj

31

Organizowanie imprez urodzinowych przedszkolaków.

Wszyscy pracownicy

Cały rok.

32.

Program ekologiczny „Dbajmy o nasz planetę”

-zainteresowanie dzieci ekologią,

- segregacja śmieci,

- ochrona przyrody,

- zapoznanie z różnymi możliwościami dbania o środowisko (oszczędzanie wody, papieru, energii),

- uwrażliwienie na piękno przyrody,

- poznanie właściwego zachowania w lesie,

- uświadomienie dzieciom, jaką rolę pełnią pszczoły w życiu człowieka i środowisku,

- zapoznanie z funkcją oczyszczalni ścieków,

- rola recyklingu,

- sprzątanie świata

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele.

Eksperci : pszczelarz, ekolog

Od września do czerwca.

 

 

Przebieg projektu:

1. Sprzątanie świata (wrzesień) - wokół przedszkola, plac zabaw.

2. Europejski Dzień Ptaków (wrzesień) - wycieczka do Wambierzyc do mini zoo/ mini zoo ul. Rodzinna, Kłodzko.

3. Spotkanie z ekspertem z dziedziny ochrony środowiska (październik).

4. Światowy dzień ochrony zwierząt - Święto Drzewa (październik) spotkanie z leśniczym, omówienie zasad zachowania się w lesie, rozmowa na temat zwierząt przebywających w lesie.

5. Warsztaty plastyczne (trzy dni) - rozwijanie motoryki małej i dużej (listopad).

6. Dokarmiamy ptaki i zwierzęta zimą (grudzień) - wykonanie karmnika dla ptaków i zapoznanie z zasadami dokarmiania zwierząt w lesie - warsztaty techniczne ze stolarzem.

7. Warsztaty mające na celu uświadomienie dzieciom, jak ważna jest segregacja śmieci (marzec) - zajęcia praktyczne.

8. Dzień Ziemi (kwiecień) - konstruowanie ogródka przedszkolnego - warsztaty praktyczne.

9. Wycieczka do oczyszczalni ścieków (kwiecień/maj) - zapoznanie z działalnością oczyszczalni.

10. Pszczoły w naszym życiu (maj) - wizyta pszczelarza, pogadanka na temat życia pszczół i ich roli w środowisku, degustacja miodu, praca plastyczna związana z tematem z zastosowaniem różnych technik.

11. Rodzinny konkurs - "Dbamy o naszą Planetę" (czerwiec).

 

Ewaluacja projektu

- opinie uczestników zajęć,

- arkusz obserwacji,

- refleksje własne i wnioski,

- rodzinny konkurs plastyczny,

- refleksje i opinie rodziców.

Zadania:

 

 • Tworzenie sytuacji sprzyjających kształtowaniu myślenia matematycznego i wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczej, kształcenia językowego, twórczego myślenia, wzbogacenia wiedzy o otaczającym nas świecie.
 • Organizowanie kącików tematycznych wyposażonych w materiały pozwalające na swobodne zabawy twórcze.
 • Podnoszenie jakości pracy przedszkola poprzez diagnozy i obserwacje dzieci, ankiety dla nauczycieli oraz rodziców.

 

Spodziewane efekty:

 

 1. Nauczyciele stosują różnorodne formy pracy wdrażające dzieci do wykorzystywania wiedzy z zakresu edukacji matematyczno- przyrodniczej, artystycznej, humanistyczne.
 2. Dzieci wykazują zainteresowania proponowanymi formami pracy w tym zakresie.
 3. Rodzice czynnie uczestniczą w procesie pracy nad zachęcaniem dzieci do wykorzystywania wiedzy dzieci w zakresie poznanej edukacji matematyczno- przyrodniczej, artystycznej, humanistyczne.
 4. Rodzice biorą udział we wspólnych spotkaniach by wiedzieć jak dana edukacja wpływa na rozwój poznawczy ich dziecka.
 5. Dzieci znają ważniejsze utwory prozy i poezji dziecięcej.
 6. Dzieci potrafią zinterpretować treść poznanych utworów literackich przedstawiając je w formie dramy w sposób werbalny i nie werbalny.

 

Działania prowadzące do uzyskania spodziewanych efektów.

 

 1. Organizowanie spotkań z rodzicami.
 2. doskonalenie nauczycieli.
 3. Współdziałanie na bazie rodzice- nauczyciele- dzieci.
 4. Współpraca dyrektora placówki z rodzicami i nauczycielami.
 5. Nawiązanie współpracy z ważnymi ośrodkami ze środowiska lokalnego.
 6. Tworzenie kącików tematycznych umożliwiające swobodne działanie twórcze.
 7. Uzupełnienie wyposażenia sal w potrzebne pomoce dydaktyczne.
 8. Wykorzystywanie zabaw rozwijających możliwości intelektualne dzieci.

 

 

ROCZNY PLAN ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY.


 

  Joomla templates by Lonex.